Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSA111

- Dne 11. 11. 2008 jsme se rozhodli, že si založíme svou vlastní Osu. Naštěstí jsme nezůstali jen u rozhodnutí a Osu jsme opravdu založili pod názvem OSA 111. Proč OSA 111? Velmi jednoduché! Přeci jeden hafan + jeden psovod = jeden Tým.

- A teď něco málo z historie: Tento sport začala naše trenérka ve Zdicích vést jako vlastní tréninkové vložky. Postupem času se tyto hodiny přenesly ve veřejné cvičení pro všechny zájemce. Stalo se tak na jaře roku 2005.

 

Stanovy spolku

OSA 111 z.s.

Čl. I

NÁZEV SPOLKU

OSA 111 z.s. (dále jen „spolek“)

Čl. II

SÍDLO SPOLKU

V Hlubokém 022, 252 16 Nučice

Čl. III

ÚČEL SPOLKU

Účelem spolku je všestranná podpora rozvoje kynologického sportu a zpřístupnění této oblasti všem věkovým skupinám, a to především dětem a mládeži.

Čl. IV

HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

Hlavní činností spolku je:

 1. Podpora, propagace a veškerá činnost se vztahem k agility a ostatním kynologickým sportům

 2. Popularizace soutěží, výcviku a spolku na veřejnosti

 3. Podpora pro členy spolku ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování vlastností typických pro tuto činnost

 4. Zprostředkování informací o výcviku, soutěžích u nás i ve světě

 5. Podpora a snaha o rozvoj dětí a mládeže ve všech oblastech kynologických sportů

 

Čl. V

ČLENSTVÍ VE SPOLKU, VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, PRÁVA O POVINNOSTI ČLENŮ

 1. OSA 111 z.s. je dobrovolným spolkem příznivců agility a ostatních psích sportů. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

 2. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba se zájmem o kynologické sporty, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 3. Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání a následným zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze.


 

Práva člena spolku:

 1. podílet se na praktické činnosti spolku

 2. účastnit se jednání členské schůze

 3. hlasovat na členské schůzi a volit orgány spolku, pokud dosáhl věku 15-ti let

 4. být volen do orgánů spolku, pokud dosáhl věku 18-ti let

 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a přispívat tak ke zlepšení činnosti spolku

 6. zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem

 7. být informován o činnosti a hospodaření spolku

 

Povinnosti člena spolku:

 1. dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku

 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

 3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

 4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen

 5. platit členské příspěvky a podílet se na činnosti spolku

 6. účastnit se vypsaných brigád a akcí pořádaných spolkem - za neodpracované hodiny může členská schůze stanovit sankce

 

Členství spolku zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi

 2. úmrtím člena spolku

 3. zánikem spolku

 4. vyloučením člena za hrubé porušování stanov spolku, za poškození dobrého jména spolku a neplnění povinností člena spolku. O vyloučení rozhoduje členská schůze.

Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

 

Čl. VI

ORGÁNY SPOLKU

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze, svolávaná statutárním orgánem spolku jedenkrát za rok nebo jinak dle potřeby.

 2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 1. Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

 2. Volí předsedu spolku a odvolává jej

 3. Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

 4. Schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období

 5. Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o jejich vyloučení

 6. Rozhoduje o zániku spolku

 1. Informaci o konání členské schůze zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou nejpozději čtrnáct dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

 2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů spolku. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny. Usnesení o změně stanov a o zrušení spolku musí být schváleno dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

 3. O rozhodnutích na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje člen statutárního orgánu spolku.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

 1. Statutární orgán spolku je individuální a tvoří jej předseda (dále jen předseda) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 3 let. Předseda se funkce ujímá následující den po dni volby a za svou činnost odpovídá členské schůzi.

 2. Předseda je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat
  o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

 

Předseda je povinen:

 1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s Čl. VI oddíl 1 odstavec 1) těchto stanov

 2. koordinovat činnost spolku

 3. průběžně vykonávat dohled nad hospodařením spolku

 4. zpracovávat podklady pro rozhodnutí členské schůze

 5. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku

 6. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

 7. rozhodovat ve všech věcech, o kterých si nevyhradila právo rozhodovat členská schůze

 

 1. Jménem spolku je oprávněn jednat předseda. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni předsedou.

 2. Předsednictví zaniká odvoláním členskou schůzí, písemným oznámením o odstoupení adresovaném členské schůzi, skončením funkčního období, nebo úmrtím předsedy spolku.

 3. Předseda přijímá písemné oznámení o vystoupení člena spolku.


 

Čl. VII

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 2. Zdrojem příjmů jsou zejména:

 1. členské příspěvky členů spolku

 2. sponzorské dary a příspěvky

 3. výnosy ze jmění a z pronájmu majetku

 4. výtěžky z akcí pořádaných spolkem

 5. dotace od orgánů veřejné správy a jiných subjektů

 1. Způsob užití příjmů musí být v souladu s účelem spolku stanoveným v Čl. III těchto stanov. Výplaty prostředků provádí předseda spolku. Předseda odpovídá za hospodaření spolku a zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky každoročně předkládá členské schůzi ke schválení.

 2. Výdaji spolku jsou zejména:

 1. finanční prostředky použité na zajištění činnosti spolku

 2. finanční prostředky na pořízení a údržbu sportovního vybavení a dalšího majetku spolku

 3. finanční prostředky na výdaje spojené s účastí na závodech a turistických akcích

 1. Spolek vede daňovou evidenci o stavu a pohybu svého majetku, svých příjmech a výdajích dle příslušných právních předpisů. Finanční prostředky, popřípadě jiné věci a hodnoty, které jsou majetkem spolku, mohou být použity jen k realizaci cílů spolku a k zajištění příjmů, tak jak je vymezeno v těchto stanovách.

 2. Prostředky nevyužité do konce účetního období, kterým je kalendářní rok, se převádějí do příštího kalendářního roku.

 

Čl. VIII

Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání

 1. Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku

 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů

 1. V případě zániku spolku bude jeho likvidace řešena dle občanského zákoníku.


 

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze na základě usnesení členské schůze.

 2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními
  § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

 3. Tyto stanovy byly členskou schůzí spolku schváleny dne 16. listopadu 2015 a tímto dnem nabývají účinnosti.